Select Page

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je vino by card s.r.o., IČO 52 563 715 so sídlom Hrobákova 1, 851 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140090/B (ďalej len: „správca“).
2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Hrobákova 1, 851 02 Bratislava
e-mail: info@winesforyou.sk
telefón:  +421 944 242 157
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, obzvlášť odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaj poverenca sú: Ján Brzač, Hrobákova 1, 851 02 Bratislava.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1. Správca spracovává osobné údaje, které ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré
správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
● Meno a priezvisko
● e-mailová adresa
● poštová adresa
● telefón
2. Správca spracovává Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre
plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
● plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podla čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
● splnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
● oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (obzvlášť pre zasielanie obchodných správ a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
● Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovánia priameho marketingu (obzvlášť pre zasielanie obchodných správ a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niekterých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
● vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a splnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
● plnenie právnych povinností voči státu,
● zasielanie obchodných správ a konanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

 

1. Správca uchovává osobné údaje
● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajících zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
● po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
● Podielajúce se na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
● Zabezpečujúce marketingové služby.
2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodnej organizáci.

VI.

Spracovávatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca.
2. Osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:
● ďalší poskytovateľ spracovateľských softwerových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

 

VII.
Vaše práva

1. Podľa podmienok stanovených v GDPR máte
● právo na prístup ku svým osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

● právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
● právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
● právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
● právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR a
● právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, ak si myslíte, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

1. Správca prehlasuje, že urobil všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových miest a miest osobných
údajov v listinnej podobe, a to heslo, antivírový program, pravidelné zálohovania.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojích internetových stránkách a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi
poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 07.07.2020.