Vyberte stranu

Kontakt

Wine is our passion

Our mission is to build up a new wine community and delivery quality wines from all over the world to Slovakia for resonable prices. As soon as the wine community grows, wine distribution should be financed by social media and not by retail margins.

Therefor we need YOUR support, comments and feedbacks, add likes on our internet channels and social media.

Thank you

Your WINESFORYOU.sk

Víno je naša vášeň

Našim poslaním je vybudovať novú vinársku komunitu a dodávať kvalitné vína z celého sveta na Slovensko za rozumné ceny. Len čo sa vinárska komunita rozrastie, distribúcia vína by mala byť financovaná zo sociálnych médií, a nie z maloobchodných marží.

Preto potrebujeme VAŠU podporu, komentáre a spätné väzby, pridávajte lajky na našich internetových kanáloch a sociálnych médiách.

Ďakujeme

Váš WINESFORYOU.sk